Betingelser

Betingelser

På auktionen bortauktioneres føl.

Føllet udbydes til salg i EURO.

For dyrenes sundhed og kvalitet samt afgivne oplysninger, påtager Dansk Varmblod sig intet ansvar, idet Dansk Varmblod alene er tilrettelægger af auktionen.

Dansk Varmblod er ikke part i forbindelse med handlen.

Føl, købt på Dansk Varmblods følauktion vil blive tilføjet ​”DWB” efter deres navn.

Suffikset er navnebeskyttet af Dansk Varmblod. Dansk Varmblod betaler for tilføjelsen.

Såfremt tilføjelsen gør at hestens navn fylder mere en 2×15 tegn, forbeholder Dansk Varmblods sig ret til at ændre hestens oprindelige navn.

§ 2
Føllet er af autoriseret dyrlæge klinisk handelsundersøgt i henhold til Den Danske Dyrelægeforenings standard max. 14 dage før auktionen med henblik på auktionen.

Køber opfordres til inden afgivelse af bud på auktionen, gerne sammen med købers egne veterinære rådgiver, at have gjort sig bekendt med indholdet af den kliniske dyrlægeundersøgelse, der forefindes på auktionskontoret.

Eventuelle krav fra køber, der baserer sig på veterinære forhold, der burde have været omtalt i den kliniske dyrlægemæssige undersøgelse af hesten med henblik på auktionen, er sælger uvedkommende og alene et mellemværende mellem køber og undersøgende dyrlæge.

Køber kan alene ophæve købet, såfremt hesten af køber dokumenteres at lide af mangler, der ikke er uvæsentlige for hestens anvendelse eller handelsværdi.

I tilfælde af berettiget ophævelse af handlen overfor sælger, kan køber alene, foruden købesummen og auktionssalærets returnering mod udlevering af hesten, kræve sine følgeomkostninger til hestens røgt og pleje, dyrlæge, beslagsmed, forsikring m.v. erstattet med et takseret beløb på dkk. 50,00/dag, regnet fra købers reklamation indtil handlens faktiske ophævelse.
Hvis købersalæret skal refunderes af Dansk Varmblod, opkræves altid et ekspeditionsgebyr på 3000 kr., som fratrækkes købersalæret.

Yderligere erstatning for følgeomkostninger kan alene fordres, hvis det godtgøres, at sælger har handlet svigagtigt eller i strid med almindelig hæderlighed.

§ 3
Fra hammerslagstidspunktet henstår det solgte føl for køberens regning og risiko.

Auktionskøberen er forpligtet til straks efter hammerslaget, at overtage opsynet med det købte føl.

Såfremt det købte føl på grund af alder ikke kan skilles fra moderhoppen, aftaler køber selv med sælger det videre forhold. Normal og for parterne vejledende procedure for fysisk overdragelse er, at køber afhenter føllet ved sælger når føllet er 5 – 6 måneder gammelt.

§ 4
Den, der byder for en anden, forpligter sig som selvskyldnerkauktionist.

Køber flere i forening, hæfter de solidarisk.

Mindste bud og overbuds størrelse beror på den, der foretager opråbet.

Opstår der, efter at hammerslag er givet, tvivl om, hvem der er højestbydende, eller såfremt flere byder samtidig, foretages nyt opråb.

Alle tvistigheder under auktionen afgøres af auktionarius.


Den tilsynsførende auktionarius kan beslutte at indsætte føllet til auktionen igen i tilfælde, hvor køber ikke opfylder auktionsbetingelserne.

Den første køber er forpligtet overfor Dansk Varmblod og overfor sælger for mulig reduktion i salgsprisen, men har ikke krav på et muligt overskud.

§ 5
Budsummen + 10% i auktionsomkostninger samt moms af købesummen og auktionsomkostninger, betales af køber kontant ved hammerslaget.

Betales købesummen og omkostninger ikke i rette tid, forrentes beløbet fra auktionstidspunktet med en årlig rente, svarende til den til enhver tid af Danmarks Nationalbank officielle diskonto med tillæg af 6%, til betaling sker.

Danske heste solgt til udlandet (alle ikke EU-lande) vil blive faktureret med dansk moms, da Dansk Varmblod ikke kan være sikre på at hesten vil være ude af landet i løbet af en uge. Køber skal selv sørge for at få moms tilbage hos SKAT.

Betalingen skal falde på forbundets kontor med godkendt betalingsmiddel, så som kontanter, Visakort, MasterCard eller andet anerkendt betalingsmiddel. Eventuelle gebyrer der udløses af betalingsmidlet tillægges købers auktionsomkostninger.

Betaling via bankoverførsel kan alene ske i henhold til særskilt aftale med Dansk Varmblod.

§ 6
Ejendomsretten over det solgte overgår først til køberen, når købesummen og auktionsomkostninger er betalt.

§ 7
Enhver anden form for handel med tilmeldte føl til auktion før eller efter opråb, er ikke tilladt under hele arrangementet, uanset dette holdes over flere dage.

Foregår der alligevel salg, skal der af sælger til Dansk Varmblod betales fuldt salær.

§ 8
Enhver tvist mellem køber og sælger, køber og Dansk Varmblod eller sælger og Dansk Varmblod, der måtte udspringe af salget på auktionen, skal afgøres efter dansk ret og i henhold til disse auktionsregler ved voldgiften ved Videncentret for Landbrug, SEGES, Agro Food Park 15, 8200 Aarhus N, Danmark, efter Videncentrets ​”almindelige regler for voldgift om heste”, medmindre parterne aftaler at ​”reglerne for udvidet voldgift om heste” skal finde anvendelse.

§ 9
Dansk Varmblod forbeholder sig ret til at ændre arrangementet. Eventuelle ændringer vil blive offentliggjort hurtigst muligt.

Dansk Varmblod

Top