For Sælgere

INDLEVERINGSBETINGELSER for sælger af føl på den af Dansk Varmblod arrangerede auktion i Uggerhalne 2018 
 
§ 1. Deltagere i auktionen  
 Ejere af føl udtaget af Dansk Varmblod skal være medlem af Dansk Varmblod, dog jf. § 3. 
 
Sælger tiltræder Dansk Varmblods ”regler for følauktion” og erklærer at have gjort sig bekendt hermed. 
 
§ 2. Ansvarsfraskrivelse 
 
 Auktionen tilrettelægges af Dansk Varmblod. Dansk Varmblod er ved auktionen alene formidler, og ikke part i forbindelse med handlen med føl. 
 
§ 3. Regler & gebyrer Til auktionen kan føres udvalgte føl der efter gældende regler skal være registreret i Dansk Varmblod, have en 4-leddet afstamning og kan kåres i højeste kåringsgrad.  Tilmelding og udfærdigelse af papirer samt underskrift fra ejer skal ske ved udtagelse. Tilmelding til auktionen 3000 kr. + moms til dækning af boks, 4 stk. adgangstegn til auktionsdagen, samt øvrig markedsføring. 
 
Salær ved salg: Sælgerens andel af auktionsomkostningerne udgør 10% af hammerslagspris + moms heraf.  Salær ved hjemkøb: Sælgerens andel af auktionsomkostningerne udgør 10% af hammerslagspris + moms heraf. 
 
Sælgersalæret kan refunderes af Dansk Varmblod, hvis sælger får et føl retur fra køber inden for auktionsbetingelsernes rammer. Hvis sælgersalæret skal refunderes af Dansk Varmblod opkræves altid et ekspeditionsgebyr på 3000 kr., som fratrækkes sælgersalæret. 
 
§ 4. Markedsføring Der averteres om auktionens afholdelse i pressemeddelelser, i materiale fremsendt relevante købere samt på www.nordicinternationalsales.dk. Katalog hvori afstamning er opført vil blive udfærdiget.  Dokumenterede oplysninger om f.eks. forældrenes konkurrenceresultater, avlspræstationer og kåringsresultater kan ligeledes angives.  Dokumenterede oplysninger skal fremsendes Dansk Varmblods sekretariat. Dansk Varmblod forbeholder sig ret til, at redigere/sortere i indkomne oplysninger. 
 
§ 5. Føllets sundhed For føllets sundhed og kvalitet, samt for afgivne oplysninger, påtager Dansk Varmblod sig intet ansvar. For føllets kvalitet og sundhedstilstand samt opgivne oplysninger er sælgeren ansvarlig efter dansk rets almindelige regler om køb udenfor auktion. Eventuelle tvistigheder skal, med respekt af de aftalte indleveringsbetingelser, afgøres ved voldgift ved Seges Hest. Før adgang til auktionen er sælgeren pligtig til at aflevere en klinisk handelsundersøgelse, foretaget af en dyrlæge maks. 14 dage før arrangementet. Den kliniske handelsundersøgelse afleveres senest lørdag kl. 11. Der bortauktioneres kun føl, vor evt. kliniske fund ikke antages at påvirke den påtænke anvendelse af hesten.  Dansk Varmblod kan ikke drages til ansvar for den af dyrlægen afgivne erklæring. Forefindes der yderligere røntgenbilleder eller undersøgelser af føllet, end dem, der er obligatoriske, så skal de foreligges Dansk Varmblods dyrlæger/røntgenudvalg inden auktionen. 
 
§ 6. Afregning Afregning af budsum og salær skal af køber, jf. reglerne herfor, finde sted umiddelbart efter hammerslag eller efter auktionens afslutning i sekretariatet.  Dansk Varmblod er berettiget til at udskyde afregningen indtil kontant betaling har fundet sted. (eksempelvis bankoverførsler m.v.) er indløst/udført af de pågældende pengeinstitutter. Dansk Varmblod kan således på ingen måde gøres ansvarlig for afregning af salgssummen, medmindre den samlede købesum er kommet Dansk Varmblod i hænde.  

 
 Såfremt auktionssælger overgiver et bortauktioneret føl, inden han fra Dansk Varmblod har modtaget bekræftelse på at købesummen er erlagt, hæfter han selv overfor Dansk Varmblod for såvel auktionskøbers som egne auktionsomkostninger, og kan ikke gøre Dansk Varmblod ansvarlig for auktionskøbesummens erlæggelse eller forsinkelse. 
 
§ 7. Udeblivelse  Udebliver et til auktion anmeldt føl uden godkendelse fra auktionen, betaler sælgeren kr. 10.000,- + moms, excl. grundgebyr for anmeldelsen.  
 
§ 8. Ejercertifikat og navneændring Dansk Varmblod er berettiget til på egen eller auktionslederens forlangende, at kræve dokumentation for sælgerens lovlige adkomst til at bortsælge indleverede føl.  På auktionsdagen medbringes ejercertifikat, hvis det er modtaget fra Seges Hest.  Ejercertifikat afleveres ved salg, i underskrevet stand, til Dansk Varmblods sekretariat. Dansk Varmblod sørger for ejerskifte af Dansk Varmblods føl, solgt på auktionen. Dette sker ikke før budsum er Dansk Varmblod i hænde. Alle Dansk Varmblods føl, solgt på auktion vil blive tilføjet ”DWB” efter deres navn. Suffikset er navnebeskyttet af Dansk Varmblod. Dansk Varmblod betaler for tilføjelsen. Dansk Varmblod forbeholder sige ret til at ændre hestens navn, såfremt at tilføjelsen af DWB får navnet på hesten til at overskride 2*15 tegn.  
 
§ 9.Risiko & ejerskab   Sælgeren/indsætteren har det fulde ansvar for indsatte føl indtil hammerslag, fra hvilket tidspunkt risikoen og ansvaret for føl overgår til auktionskøberen. Købers ejerskab for det købte føl overgår først, når den fulde købesum er lagt. 
 
§ 10. Anden handel  
 Enhver anden form for handel med tilmeldte føl til auktion før/efter opråb, er ikke tilladt under hele arrangementet. Foregår der alligevel salg, skal sælger betale til Dansk Varmblod såvel køber som sælgers salærsatser. 
 
 
HUSK AT FÅ FORETAGET HÅRPRØVE AF HOPPEN, I FORBINDELSE MED I FOR FORTAGET KLINISK AF FØLLET, SÅFREMT DER IKKE FORELIGGER DNA BESTEMMELSE I FORVEJEN. OMKOSTNINGER FOR DNA-ANALYSE AF HOPPE OG FØL TILLÆGES SÆLGER 

 

Top